2139 ZESTAWÓW TABLIC INTERAKTYWNYCH
536 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
154 PARTNERÓW
TREŚCI
INTERAKTYWNE
E-edukacja
w skład zestawu tablicy interaktywnej wchodzą:

Tablice interaktywne dla szkół-umowa podpisana!

W dniu 25 maja 2015 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego WK-P podpisano umowę na doposażenie w tablice interaktywne publicznych i niepublicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i uczestniczących w projekcie pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” obejmujące dostawę, instalację i wdrożenie 2139 zestawów tablic interaktywnych.
Wykonawcą zadania jest Firma Integrated Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Realizacja zamówienia będzie trwała przez okres 6 miesięcy, tak więc doposażenie w tablice interaktywne publicznych i niepublicznych szkół podstawowych przewidziane jest na III i IV kwartał 2015 r.

Na zestaw tablicy interaktywnej składa się:
1)    tablica interaktywna,
2)    projektor o bardzo krótkiej ogniskowej (ultra short throw),
3)    notebook,
4)    oprogramowanie dedykowane do tablicy,
5)    zawieszenie ścienne o regulowanej wysokości,
6)    głośniki i inne elementy pozwalające w łatwy i precyzyjny sposób sterować zestawem.

Przypomnijmy, że projekt pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” realizowany jest w ramach działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego a jego wartość wynosi 32 414 726,85 zł. Wartość dofinansowania z EFRR stanowi 75% wartości projektu i opiewa na kwotę 24 311 045,13 zł. Partnerzy Projektu, Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz podmioty spoza sektora finansów publicznych, współuczestniczą w kosztach w wysokości 8 103 681,72 zł co stanowi 25% wartości projektu.

Projekt ma na celu budowę systemu dystrybucji treści edukacyjnych oraz doposażenie szkół podstawowych w narzędzia poprawiające efektywność procesu kształcenia poprzez dostawę tablic interaktywnych do nauczania z wykorzystaniem technik multimedialnych.
Przedsięwzięcie prowadzone jest przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, jako Lidera wspólnie ze 154 Partnerami (łącznie 155 jednostek). Projekt swoim zasięgiem obejmuje 539 szkół podstawowych publicznych i niepublicznych, zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Dla tych jednostek zakupionych zostanie łącznie 2139 zestawów tablic interaktywnych w następującym podziale:
a)    510 publicznych szkół podstawowych w oddziałach IV-VI otrzyma 2032 tablic przy udziale 132 Jednostek Samorządu Terytorialnego,
b)   29 niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych w oddziałach I-VI otrzyma 107 tablic przy udziale 23 podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły podstawowe.

Jednocześnie, w ramach tego projektu, prowadzone jest inne zadanie inwestycyjne polegające na budowie systemu dystrybucji treści edukacyjnych. Wykonawcą zadania jest Firma Young Digital Planet S.A. z siedzibą w Gdyni. Dostarczone zasoby umożliwią korzystanie z interaktywnych narzędzi multimedialnych dostępnych na utworzonej Kujawsko-Pomorskiej Platformie Edukacyjnej. System dystrybucji treści edukacyjnych zawierać będzie m.in. interaktywne materiały do nauczania w szkołach podstawowych, które można będzie wykorzystać do prowadzenia zajęć z zakupionymi i przekazanymi Partnerom tablicami interaktywnymi.

 

 

 

E-edukacja
E-edukacja
E-edukacja
E-edukacja
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Partnerów Projektu.