2139 ZESTAWÓW TABLIC INTERAKTYWNYCH
536 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
154 PARTNERÓW
TREŚCI
INTERAKTYWNE
E-edukacja
w skład zestawu tablicy interaktywnej wchodzą:

Projekt pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” został zrealizowany na poziomie regionalnym i wpisał się w ramy „Strategii Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego”. Swoim zasięgiem objął 536 szkół podstawowych publicznych i niepublicznych, zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko–pomorskiego. Dla tychże jednostek zakupiono łącznie 2139 zestawów tablic interaktywnych, gdzie 507 publicznych szkół podstawowych otrzymało 2032 tablic przy udziale 132 Jednostek Samorządu Terytorialnego i 29 niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych otrzymało 107 tablic przy udziale 23 podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły podstawowe. Publiczne szkoły podstawowe wzbogaciły się o zestawy tablic interaktywnych dla klas IV-VI, po doskonałym przyjęciu już ich w oddziałach klas I-III nie tylko przez uczniów ale i przez nauczycieli. Niepubliczne szkoły podstawowe zostały wyposażone w zestawy tablic interaktywnych we wszystkich klasach podstawowych czyli oddziały I do VI.

 

 


Wartość projektu wynosiła 28 310 063,60 PLN. Wartość dofinansowania z EFRR opiewała na kwotę 21 232 547,70 PLN, co stanowiło 75% wartości projektu. Wkład własny partnerów wynosił 7 077 515,90 PLN, co stanowiło 25% wartości projektu, w tym 76 436,83 PLN to środki finansowe zaplanowane w budżecie województwa jako udział jednostek własnych tj. szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.

 

 

Projekt dotyczył realizacji usług polegających na budowie systemu dystrybucji treści edukacyjnych dla szkół podstawowych oraz dostarczenia tablic interaktywnych wraz z narzędziami umożliwiającymi korzystanie z wdrożonych usług. System dystrybucji treści edukacyjnych składa się z internetowego, regionalnego portalu usługowego zawierającego zakupione w ramach projektu treści interaktywne, zgodne z podstawą programową do nauczania w szkołach podstawowych, jest miejscem do tworzenia i przechowywania regionalnych treści edukacyjnych.

 

W budowę i rozwój wspomnianych treści byli włączeni wszyscy Partnerzy projektu w celu stworzenia regionalnej społeczności nauczycieli i uczniów udostępniającej oraz wymieniającej między sobą wytworzone materiały poprzez portal edukacyjny.
Niezbędnym elementem budowy systemu dystrybucji treści edukacyjnych są zestawy tablic interaktywnych wraz z urządzeniami zewnętrznymi pozwalające na korzystanie z wdrożonego systemu dystrybucji treści edukacyjnych.
Wprowadzanie nowoczesnych technologii do edukacji szkolnej jest nieuniknionym krokiem w ewolucji nauczania i szybko zmieniającym się współczesnym świecie. Dzięki wyposażeniu placówek edukacyjnych w nowoczesne pomoce dydaktyczne, jakimi są tablice interaktywne  nowszej generacji opartej na technologii wielodotykowej wraz z  oprzyrządowaniem, uczniowie zyskali możliwość poznania  świata przyrody i nauki za pośrednictwem innowacyjnej technologii godnej XXI wieku. Ta innowacyjna technologia pozwala m.in. na śledzenie więcej niż jednego dotyku, czyli umożliwia równoczesną pracę więcej niż jednego dziecka oraz rozpoznaje gesty wielodotykowe. Ma to niewątpliwie pozytywny wpływ na wyniki uczniów we wszystkich grupach wiekowych.  Praca w zespole korzystnie wpływa na proces edukacji: uczy tolerancji, kształtuje umiejętność współpracy, zwiększa zaangażowanie i motywację do działania. Jest także ogromną pomocą dla nauczycieli, pozwala lepiej poznać wszystkich uczniów, umożliwia lepszą organizację czasu i integruje klasę.

 

Pozytywne aspekty pracy nauczycieli i uczniów z tablicami interaktywnymi:

 • pozytywny wpływ na koncentrację i współpracę między uczniami;
 • zwiększenie zaangażowania w lekcje;
 • nauka analitycznego myślenia;
 • szybsze przyswajanie materiału zgodnego z podstawą programową;
 • zwiększona motywacja uczniów i nauczycieli;
 • pomoc w skupieniu uwagi na trudniejszych zadaniach, dzięki możliwości użycia kolorowych wyróżnień;
 • szybsze przygotowywanie przez nauczycieli materiałów edukacyjnych na lekcje;
 • ułatwiona wymiana materiałów lekcyjnych między nauczycielami;
 • częstsze korzystanie z internetu podczas lekcji;
 • zaangażowanie uczniów w przygotowanie źródeł potrzebnych na lekcje;
 • ułatwienie powtarzania wiedzy i umiejętności zdobytych na poprzednich lekcjach;
 • zwiększenie liczby materiałów wideo używanych podczas lekcji.

 

Wykorzystywane w szkołach tablice interaktywne, stawiających na nowoczesność, przyjęte zostały z sukcesem w coraz większej ilości placówek. Dzieje się tak z uwagi na doskonałe rezultaty osiągane dzięki wykorzystaniu tego nowoczesnego sprzętu. Tablica interaktywna może w ogromny sposób wpłynąć na zaangażować ucznia w prowadzone zajęcia, a przez to na przyswajanie wiedzy, które w efekcie będzie szybkie i skuteczne. Innowacyjnych rozwiązań domagają się także uczniowie, dla których lekcja oparta na pracy z wykorzystaniem tablicy interaktywnej jest dużo ciekawsza niż pisanie na czarnej tablicy. Dlatego kontynuując rozpoczęte prace, które polegały na wyposażeniu klas I-III publicznych szkół podstawowych naszego regionu w zestawy tablic interaktywnych, podjęliśmy wyzwanie i realizujemy kolejny projekt dedykowany uczniom, tym razem dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych.

 

Kształtuje się to w sposób następujący:

 

Uczniowie klas I-III publicznych szkół podstawowych naszego regionu zostali doposażeni w tablice interaktywne w ramach projektu pn. „e-Usługi e- Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” w części dotyczącej e-Edukacja,

 

Uczniowie klas IV-VI publicznych szkół podstawowych naszego regionu mogą kontynuować naukę z wykorzystaniem tablic interaktywnych otrzymując wsparcie w ramach projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”,

 

Uczniowie klas I-VI niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych naszego regionu projektu mogą korzystać z nowych technologii już od początku swojej edukacji i wykorzystywać nowoczesne pomoce dydaktyczne aż do ukończenia szkoły podstawowej pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”.

 

Dzięki realizacji projektu pn. „e-Usługi e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” w części dotyczącej e-Edukacja w dzieci klas I-III publicznych szkół podstawowych naszego regionu kształcą już nauczyciele, dla których narzędzia multimedialne stanowią doskonałe rozwiązanie edukacyjne, uatrakcyjniając zajęcia lekcyjne i usprawniając proces nauczania. Nowoczesne technologie stwarzają nauczycielom nowe możliwości, każda lekcja może być interesująca i oryginalna, a zajęcia w grupie mogą  zostać przeprowadzone w sposób sprawny i efektywny. Dzięki realizacji nowego Projektu, możliwość prowadzenia lekcji na miarę XXI wieku będą mieli kolejni nauczyciele. Istnieje nieodzowna potrzeba, aby dołożyć wszelkich starań, by szkoła była miejscem, w którym młodzi ludzie, będą chętnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności. Nie jest to jednak możliwe bez nowoczesnych technologii, a te zyskują w polskiej edukacji coraz większą popularność.

 

W SKŁAD ZESTAWU TABLIC INTERAKTYWNYCH WCHODZĄ:

 

 • Tablica interaktywna
  Tablica
  interaktywna
 • Uchwyt mocujący
  Uchwyt
  mocujący
 • Komputer
  Komputer
 • Oprogramowanie
  Oprogramowanie
 • Projektor
  Projektor
 • Głośniki
  Głośniki
 • Tablica interaktywna
  Tablica
  interaktywna
 • Uchwyt mocujący
  Uchwyt
  mocujący
 • Komputer
  Komputer
 • Oprogramowanie
  Oprogramowanie
 • Projektor
  Projektor
 • Głośniki
  Głośniki

 

Działania podjęte w zakresie budowy systemu dystrybucji treści edukacyjnych będą kontynuacją przyjętej przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego strategii rozwoju systemu e-Edukacji w naszym regionie oraz realizowanego przez Departament Informatyzacji projektu „e-Usługi e-Organizacja pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie e-Edukacji”.

 

 

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU:

 

 • udział 132 Jednostek Samorządu Terytorialnego, w tym Województwo Kujawsko-Pomorskie, prowadzących 507 publicznych szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które zgłosiły zapotrzebowanie na zakup 2032 tablic,
 • udział 23 podmiotów prowadzących 29 niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które zgłosiły zapotrzebowanie ilościowe na zakup 107 tablic.

 

PODSUMOWANIE:
• 536 szkół podstawowych,
• 2139 zestawów tablic interaktywnych,
• 154 Partnerów projektu + Lider tj. Województwo Kujawsko-Pomorskie (Razem 155)
• Treści interaktywne

 

ROLA STRON W PROJEKCIE

 

 

Do obowiązków Partnera należy:

 • sporządzenie zapotrzebowania rzeczowego i finansowego w częściach go dotyczących;
 • przygotowanie dokumentacji technicznej w częściach go dotyczących;
 • uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień decyzji formalnoprawnych warunkujących realizację inwestycji w części go dotyczącej;
 • zapewnienie środków finansowych;
 • przekazanie Liderowi Projektu wszelkich dokumentów oraz informacji niezbędnych do sporządzenia wniosku o dofinansowanie ze środków EFRR, w tym oświadczenia o posiadanym     prawie do dysponowania nieruchomością na cele Projektu;
 • wykorzystanie zakupionego w ramach Projektu zestawu tablic multimedialnych do nauczania interaktywnego zgodnie z celami Projektu;
 • uczestnictwo w budowie systemu dystrybucji treści interaktywnych;
 • dostarczanie wszelkich niezbędnych informacji do wniosków o płatność i sprawozdań z realizacji Projektu;
 • promocja Projektu;
 • zapewnienie osiągnięcia wskaźników Projektu i dostarczenie     informacji o efektach Projektu w okresie monitorowania inwestycji do 5 lat po jej zakończeniu w części go dotyczącej;
 • wywiązania się z pozostałych zobowiązań wynikających z podpisania umowy dofinansowania Projektuz Liderem Projektu.

Do obowiązków lidera projektu należy:

 • sporządzenie zapotrzebowania rzeczowego i finansowego w częściach go dotyczących;
 • przygotowanie dokumentacji technicznej w częściach go dotyczących;
 • uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji finansowo-prawnych warunkujących realizację Projektu w częściach go dotyczących;
 • zapewnienie środków finansowych w częściach go dotyczących;
 • przygotowanie studium wykonalności Projektu oraz wniosku o dofinansowanie;
 • zawieranie umów na realizację Projektu z wykonawcami;
 • monitorowanie realizacji Projektu, w tym wskaźników Projektu;
 • przygotowanie wniosków o płatność i sprawozdań z realizacji Projektu;
 • promocja Projektu;
 • dokonywanie wyboru kierownika Projektu oraz określenie jego zadań;
 • powołanie zespołu projektowego w celu przygotowania założeń programowych realizacji Projektu oraz dokumentacji technicznej;
 • stały nadzór nad zespołem projektowym;
 • obsługa prawna Projektu;
 • przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją Projektu;
E-edukacja
E-edukacja
E-edukacja
E-edukacja
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Partnerów Projektu.