2139 ZESTAWÓW TABLIC INTERAKTYWNYCH
536 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
154 PARTNERÓW
TREŚCI
INTERAKTYWNE
E-edukacja
w skład zestawu tablicy interaktywnej wchodzą:

Tablice interaktywne dla tysięcy uczniów
Realizujemy drugą edycję projektu wyposażenia szkół podstawowych w regionie w nowoczesne tablice interaktywne. W ramach przedsięwzięcia przygotowanego wspólnie przez samorząd województwa i samorządy lokalne do 539 placówek trafi w sumie 2139 takich urządzeń.

 

http://archiwum.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=25932&Itemid=126

 

Kujawsko-Pomorskie: samorządy kupią tablice interaktywne dla szkół
Ponad 2,1 tys. ta­blic in­te­rak­tyw­nych trafi do ku­jaw­sko-po­mor­skich szkół pod­sta­wo­wych w nowym roku szkol­nym. Sa­mo­rząd wo­je­wódz­twa chce wydać na ten cel 32,5 mln zł, w więk­szo­ści z fun­du­szy unij­nych.

 

De­cy­zję o za­ku­pie pod­ję­to po za­koń­czo­nym suk­ce­sem pierw­szym tego ro­dza­ju pro­jek­cie do­po­sa­że­nia ku­jaw­sko-po­mor­skich szkół, który był naj­więk­szym takim przed­się­wzię­ciem w kraju. W ra­mach pierw­szej, za­koń­czo­nej dwa lata temu edy­cji, do klas pierw­szych, dru­gich i trze­cich szkół pod­sta­wo­wych w re­gio­nie tra­fi­ło w sumie 2346 ze­sta­wów ta­blic mul­ti­me­dial­nych.

 

http://wiadomosci.onet.pl/kujawsko-pomorskie/kujawsko-pomorskie-samorzady-kupia-tablice-interaktywne-dla-szkol/ql5de

 

Do ponad 500 szkół podstawowych w województwie kujawsko-pomorskim trafią tablice interaktywne. Na liście nie brakuje placówek z powiatu brodnickiego.
Nasze tablice interaktywne to świetne narzędzia dydaktyczne, które pozwalają uatrakcyjnić zajęcia nauczycielom i dają wiele frajdy dzieciom - tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

 

http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20140107/INNEMIASTA02/140109659

E-edukacja
E-edukacja
E-edukacja
E-edukacja
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Partnerów Projektu.