2139 ZESTAWÓW TABLIC INTERAKTYWNYCH
536 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
154 PARTNERÓW
TREŚCI
INTERAKTYWNE
E-edukacja
w skład zestawu tablicy interaktywnej wchodzą:

 

Projekt pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” prowadzony jest przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, pełniącego rolę Lidera, wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego, będącymi organem prowadzącym publiczne szkoły podstawowe oraz podmiotami prowadzącymi niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych.

 

Jednostki Samorządu Terytorialnego przystąpiły do projektu w odpowiedzi na zaproszenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego do współpracy.


Dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych tj. fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek spoza sektora finansów publicznych prowadzących niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych został przeprowadzony konkurs na podstawie art. 28a ust. 4 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Samorząd Województwa zawarł z wybranymi partnerami umowę partnerską, na podstawie której wszyscy partnerzy wspólnie z Liderem aplikowali o dofinansowanie projektu partnerskiego mającego na celu budowę systemu dystrybucji treści edukacyjnych oraz doposażenie szkół podstawowych w narzędzia poprawiające efektywność procesu kształcenia poprzez dostawę tablic interaktywnych do nauczania z wykorzystaniem technik multimedialnych.

 

 
E-edukacja
E-edukacja
E-edukacja
E-edukacja
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Partnerów Projektu.