2139 ZESTAWÓW TABLIC INTERAKTYWNYCH
536 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
154 PARTNERÓW
TREŚCI
INTERAKTYWNE
E-edukacja
w skład zestawu tablicy interaktywnej wchodzą:

FUNDUSZE STRUKTURALNE stanowią finansowe instrumenty polityki strukturalnej realizowanej przez Unię Europejską. Ich celem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek w słabiej rozwiniętych regionach Unii oraz zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej krajów.  Dokumentem strategicznym określającym priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych w Polsce jest Narodowa Strategia Spójności (NSS).
Od 2007 roku Polska wykorzystuje środki pochodzące z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na lata 2007-2013 z następujących funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności. Ponad 67 mld euro zostało przeznaczonych na projekty związane z budowaniem innowacyjnej gospodarki, kształceniem i edukacją obywateli, rozbudową infrastruktury, badania naukowe itp.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 jest jednym z 16 programów regionalnych dla realizacji Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007–2015 i Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007–2013 (Narodowej Strategii Spójności; NSRO/NSS) w zakresie polityki wzrostu konkurencyjności i wyrównywania szans rozwojowych planowanych przez samorządy województw. Podstawę prawną przygotowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2007–2013 stanowi ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658
z późniejszymi zmianami).
Głównym celem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w lata 2007-2013 jest tworzenie warunków dla poprawy konkurencyjności województwa oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej jego obszaru, to jest stanowienie w nim warunków dla dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego, wzrostu potencjału i efektywności gospodarowania, kreowanie zdolności do skutecznej gospodarczej rywalizacji z otoczeniem przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

 

Osie priorytetowe:
Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej
Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska
Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej
Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Oś priorytetowa 6. Wsparcie rozwoju turystyki
Oś priorytetowa 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy
Oś priorytetowa 8. Pomoc techniczna

E-edukacja
E-edukacja
E-edukacja
E-edukacja
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Partnerów Projektu.